Avís legal, termes i condicions de compra i d’us de la web

En conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Lleida Esportiu, a través de la seva web, sol·licita l’usuari determinades dades de caràcter personal. Les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquestes es recolliran a través dels formularis corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de l’11 de juny, prenent les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats diferents per a les que han estat sol·licitades a l’usuari.

Els usuaris autoritzen, al marge de la relació contractual, el tractament de les seves dades personals per al enviament d’ofertes comercials i publicitat per qualsevol mitjà (correspondència, telèfon, fax, mailing o qualsevol altre mitjà telemètic) propi o de tercers per el Lleida Esportiu. Així mateix, l’usuari autoritza al Lleida Esportiu a cedir les seves dades a les societats vinculades directa o indirectament amb el Lleida Esportiu amb la finalitat de que les seves dades personals siguin tractades per les mateixes, i poder enviar-li publicitat i ofertes comercials, pròpies o de tercers.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació, en compliment de l’establert a la LOPD, davant del responsable del fitxer o tractament de les dades mitjançant correu electrònic dirigit a lleidaesportiu@lleidaesportiu.cat o mitjançant un escrit dirigit a Lleida Esportiu, travessera Dr. Fleming, S/N, CP 25006 – Lleida, acompanyant sempre una fotocopia del seu D.N.I.

Informació rellevant respecte a drets i deures contrets per l’internauta al navegar per les pàgines web del Lleida Esportiu.

Els continguts de tot tipus inclosos en aquestes Pàgines Web, es troben accessibles al públic amb el propòsit de proporcionar informació del Lleida Esportiu i els productes i serveis comercialitzats per ella, a les persones interessades en les mateixes, així com facilitar, en el seu cas, l’accés a altres informacions, productes i serveis de terceres persones i entitats diferents a la prestadora del servei que puguin resultar d’interès als que hi accedeixin. Aquests continguts són facilitats de bona fe, amb informació procedent total o parcialment de fonts externes a la pròpia societat; en raó d’aquesta circumstància i de la gran quantitat d’informació accessible, alguna de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, pel que el Lleida Esportiu respondrà única i exclusivament dels continguts directament originats per ella i identificats amb el seu copyright.

L’accés a les pàgines web del Lleida Esportiu no implica cap tipus de garantia, que expressament es refusa per la Lleida Esportiu, respecte a la idoneïtat dels continguts inclosos a les mateixes per a finalitats particulars de qui hi accedeixi. En conseqüència, tant l’accés a aquestes pàgines web, com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos a les mateixes, s’efectua sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza, i la Lleida Esportiu no respondrà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de l’ús de la informació i continguts accessibles en aquestes pàgines web o de l’accés a altres pàgines web o continguts de tercers a través de les connexions, vincles i “links” existents. Així mateix, la Lleida Esportiu no serà en cap cas responsable, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per productes o serveis prestats o oferts per altres persones o entitats, o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o emesos per tercers i que resultin accessibles a través de les pàgines web de la Lleida Esportiu.

Tots els continguts accessibles a les pàgines web de la Lleida Esportiu estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Lleida Esportiu o d’altres tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a aquestes pàgines web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització, específicament atorgada a tal efecte per part de la Lleida Esportiu o del tercer titular dels drets afectats, a excepció del dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi segons els principis de la bona fe i que en tot cas es mantingui inalterat en l’eventual còpia privada de seguretat el “copyright” i demés dades identificatives dels drets de la Lleida Esportiu o tercers titulars d’aquests sobre tals continguts, així com que es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La Lleida Esportiu es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web a raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes. Així mateix elLleida Esportiu es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés a les mateixes, així com els continguts allí inclosos. L’accés a les pàgines web de la Lleida Esportiu està condicionat a que en tot moment es realitzi un ús lícit i honrat de les mateixes, sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot cas a la legalitat vigent i als drets de la pròpia Lleida Esportiu i de tercers, i específicament a la no realització de cap actuació (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoqui danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe, accessibles a través d’aquestes pàgines web, així com a no intervenir o alterar de cap manera correus electrònics d’altres usuaris sense autorització dels mateixos, i, de manera general, a no realitzar cap actuació en perjudici de la pròpia Lleida Esportiu o de tercers.

Els serveis comercials als que es fa referència en aquestes pàgines web i les seves tarifes, estan subjectes a les disposicions legals que els hi son d’aplicació, així como a les Condicions Generals d’Ús dels Serveis Comercials prestats per la Lleida Esportiu, els quals es troben a disposició del públic a qualsevol de les seves oficines o delegacions comercials, així com en aquestes mateixes pàgines web. Qualsevol altre producte o servei descrit en aquestes pàgines web, estarà també subjecte als termes i condicions els detalls dels quals es podran obtindre a través de la Lleida Esportiu. Per a l’efectiva prestació d’algun dels Serveis d’Internet de la Lleida Esportiu, directament accessibles des d’aquestes pàgines web (diferents de la mera “navegació” i visualització d’aquestes pàgines web), serà requisit necessari la prèvia acceptació de les Condicions Generals de Prestació d’aquests serveis. Per al cas de que arribi a registrar-se com a client de la Lleida Esportiu i proporcioni a tal efecte les seves dades personals com a persona física, la Lleida Esportiu li informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per la Lleida Esportiu amb la finalitat de realitzar el manteniment i la gestió adequades de la relació contractual que el lliga amb el Client, així com tasques d’informació, formació i comercialització. El fitxer automatitzat de dades és responsabilitat de la Lleida Esportiu, la direcció de la qual apareix assenyalada anteriorment. La Lleida Esportiu es compromet a guardar secret respecte de les dades contingudes al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable a l’efecte. Així mateix, el client podrà exercir els drets d’accés, rectificació i, en el seu cas, cancel·lació d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 5/1992, del 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal i demés normativa aplicable a l’efecte. La contractació dels serveis prestats implicarà el consentiment exprés del Client per a la cessió de les seves dades de caràcter personal contingudes al referit fitxer automatitzat al canal de vendes que col·labora amb la Lleida Esportiu en la comercialització dels seus Serveis, així com a aquelles altres persones o entitats la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació dels Serveis de la Lleida Esportiu al Client o per a respondre a les sol·licituds de productes o serveis realitzats pel Client a través dels Serveis d’Internet prestats per la Lleida Esportiu. Aquesta cessió només podrà tenir com a finalitat la realització per part dels cessionaris de tasques d’informació, formació i comercialització en relació amb els referits productes i serveis sol·licitats pel Client.